W radomyskim Urzędzie Gminy przedstawiciele samorządu gminnego i oświaty złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą poświęconą pamięci profesora Kazimierza Kuczmana – wybitnego historyka sztuki, pracownika naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i długoletniego pracownika Zamku Królewskiego na Wawelu. 8 lutego 2024 roku delegacja odwiedziła też grób rodziny Kuczmanów na cmentarzu w Woli Rzeczyckiej, gdzie spoczywa Profesor. Tu odmówiono modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci.

W ten sposób szacunek Profesorowi wyrazili: wójt gminy Jan Pyrkosz, przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński, ks. dziekan Marcin Hejman – proboszcz parafii Wola Rzeczycka oraz dyrektor szkoły w Rzeczycy Długiej Jacek Bochniak. Oddanie hołdu prof. Kuczmanowi odbyło się w pierwszą rocznicę odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy, które miało miejsce 10 lutego ubiegłego roku podczas uroczystej sesji Rady Gminy. W tamtej wzruszającej uroczystości wzięli udział najbliżsi członkowie rodziny Profesora, którzy wspominali jego postać. Odsłonięcia tablicy dokonały siostry Profesora – panie Helena Staniek i Zofia Rak, a poświęcenia dokonał ks. proboszcz Witold Szczur. Inicjatorem ówczesnego upamiętnienia zasłużonej osoby Pana Profesora – Honorowego Obywatela Gminy i organizatorem wydarzenia był samorząd gminy.

Prof. Kazimierz Kuczman zapisał się złotymi zgłoskami w historii gminy Radomyśl nad Sanem, jako jej Honorowy Obywatel i jako człowiek cieszący się wielkim autorytetem, sympatią i uznaniem. Był fundatorem gminnej sfery oświaty i kultury, osobistością nadzwyczaj godną upamiętnienia, o czym świadczy jego życiorys.

Prof. Kazimierz Kuczman urodził się 9 lutego 1947 roku w Rzeczycy Okrągłej. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, którą ukończył w Rzeczycy Długiej. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, które ukończył w 1965 roku – w czasach niełatwych, wymagających samozaparcia i determinacji w dążeniu do zdobywania wiedzy.

Całe swoje życie dorosłe i zawodowe związał z Wawelem. W Krakowie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu uzyskał stopień doktora na Wydziale Filozoficzno – Historycznym, a później doktora habilitowanego w oparciu o dorobek naukowy i książkę „Renesansowe Głowy Wawelskie”. W latach 2007-2010 był kierownikiem Katedry Kultury i Sztuki Krakowa i Małopolski w Instytucie Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Od 2009 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, którego później był dyrektorem. Od 2012 roku był profesorem nadzwyczajnym, a w latach 1985-1989 był prezesem Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 1995 roku był członkiem, a później sekretarzem Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności.

Jako stypendysta kilku fundacji, głównie Lanckorońskich, prowadził badania naukowe w Rzymie, Wiedniu i Londynie. Uczestniczył w inwentaryzacji polskich zabytków sakralnych na Ukrainie. Był autorem około stu pięćdziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, redaktorem i współredaktorem kilkunastu książek. Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi były malarstwo polskie XVI-XVIII wieku i malarstwo włoskie epoki renesansu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP.

Śp. Kazimierz był synem Józefa Kuczmana – autora projektu i inicjatora budowy pomnika Adama Mickiewicza w Rzeczycy Okrągłej. To zapewne ojciec zaszczepił w nim zamiłowanie do sztuki, które wpłynęło na całe jego późniejsze zawodowe i naukowe życie. Profesor był osobą bardzo skromną, wrażliwą i serdeczną, wszędzie zjednującą sobie przyjaźń i sympatię. Nigdy nie zapomniał o swej rodzinnej miejscowości, zawsze podkreślał przywiązanie do rodzinnych stron.

Profesor Kazimierz Kuczman to jeden z najwybitniejszych obywateli gminy Radomyśl nad Sanem. Samorząd gminy miał zaszczyt uznać go w 2018 roku za jej Honorowego Obywatela.

Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego w styczniu 2021 roku prof. Kazimierza Kuczmana, jego najbliższa rodzina przekazała na konto Gminy Radomyśl nad Sanem i Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej 80 tys. złotych. Będąc Honorowym Obywatelem Gminy stał się szlachetnym fundatorem inicjatyw lokalnych w sferze oświaty i kultury.

P.C.

Fot. D.W.