Rok 2022 należał do udanych pod względem inwestycji drogowych w gminie Radomyśl nad Sanem. Ich zakres był bardzo szeroki. Oddano do użytku wiele odnowionych dróg służących mieszkańcom. Wykonano zadania w infrastrukturze drogowej i mostowej o wartości 11,3 mln zł., z czego dotacje stanowiły kwotę 7,6 mln zł.

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej w Radomyślu nad Sanem na ul. Sandomierskiej. Zakończona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żabnie.

Dobiega końca przebudowa mostu na Łukawicy w Rzeczycy Okrągłej wraz z odnową odcinka drogi gminnej. W ramach zadania odnowiony został także przylegający do mostu dojazd drogowy na długości 22 m. Koszt wykonanych prac wyniósł blisko 1,4 mln złotych.

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Sudoły na lata 2021 – 2025” realizowane jest zadanie pod nazwą: „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudołach – etap II”. Całkowity koszt realizacji zadania to 24 570,00 zł., w tym wnioskowana kwota pomocy finansowej wynosi 12 000,00 zł.