Gmina Pysznica przypomina o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Najważniejsze informacje:

- Wnioski przyjmowane są w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2024 roku.

- Do wniosku należy dołączyć faktury VAT bądź ich kopie za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 roku.

- Wnioski mogą składać producenci rolni, którzy posiadają gospodarstwo rolne tj. obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

- W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).

- W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy załączyć dokument z biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego.

- Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

- Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia 2024 roku.

- Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
• 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
• 5,84 zł * średnia roczna liczba świń
• 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 841-00-47 bądź w Urzędzie Gminy w Pysznicy, pok. nr 4.

G.P.