Loteria „GMINA RADOMYŚL NAD SANEM - SZCZEPIMY SIĘ” ma na celu promocję szczepień przeciw Covid-19 oraz zwiększenie zainteresowania Narodowym Programem Szczepień wśród mieszkańców Gminy Radomyśl nad Sanem.

REGULAMIN LOTERII DLA MIESZKAŃCÓW - „GMINA RADOMYŚL NAD SANEM - SZCZEPIMY SIĘ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem loterii dla mieszkańców „GMINA RADOMYŚL NAD SANEM -SZCZEPIMY SIĘ” jest Gmina Radomyśl nad Sanem reprezentowana przez Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem.

2. Loteria dla mieszkańców „GMINA RADOMYŚL NAD SANEM SZCZEPIMY SIĘ” odbywać się będzie w dniach 27.09.2021r. – 29. 10.2021 r. włącznie

3. Uczestnikami mogą być mieszkańcy gminy, ujęci w Rejestrze wyborców gminy Radomyśl nad Sanem, którzy:
a) w okresie trwania loterii tj. w dniach: 27.09.2021 r. – 29.10.2021 r. włącznie zaszczepią się pierwszą dawką dowolnej szczepionki przeciwko Covid -19 w Ośrodkach Zdrowia w Antoniowie, Radomyślu nad Sanem lub w dowolnym punkcie szczepień na terenie kraju,
b) wypełnią przygotowane ZGLOSZENIE udziału w LOTERII DLA MIESZKANCÓW,
c) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
d) wrzucą ZGŁOSZENIE do przygotowanej i zabezpieczonej urny, zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7- nie później niż do 29.10.2021 r. do godz.15.00,
e) każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia i tylko we własnym imieniu,

4. Formularze ZGŁOSZEŃ dostępne są na stronie internetowej gminy: www.radomysl.pl oraz w urzędzie gminy (parter budynku - stanowisko Punktu Obsługi Mieszkańców).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w Zgłoszeniu w Rejestrze wyborców gminy Radomyśl nad Sanem.

6. Organizator przewidział w loterii następujące nagrody:
a) nagroda główna: rower b) pozostałe nagrody: małe sprzęty AGD, akcesoria promujące zdrowy i aktywny tryb życia.
Dla osób, które nie wylosują nagród wskazanych powyżej przewidziane są nagrody pocieszenia (koszulki, czapeczki, smycze).

7. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 29.10.2021 r. o godz.16.00 w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem (sala widowiskowa).

8. Informacja o wygranej zostanie przekazana uczestnikowi drogą telefoniczną w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia losowania.

9. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie: imiennej karty potwierdzającej datę/y wykonania szczepienia lub zaświadczenia potwierdzającego wykonanie szczepienia przeciwko COVID -19 w formie tradycyjnej (papierowej)/ elektronicznej.

10. Ochrona wizerunku:
a) podczas losowania nagród oraz w momencie ich wręczania wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna. Organizator ma zamiar wykorzystać uzyskane w ten sposób materiały w następujący sposób: strona internetowa gminy, publikacje prasowe własne. Dokumentacja wykorzystywana będzie w celach promocyjnych i informacyjnych.
b) zdobywcy nagród w loterii zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego wizerunku, imienia i nazwiska w celach wskazanych w ppkt a),
c) zdobywcy nagród wyrażają zgodę na ujawnienie informacji o fakcie poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.

11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej załączonej do ZGŁOSZENIA udziału w LOTERII DLA MIESZKANCÓW.

12. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nie uregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzje podejmuje Organizator.

13. Wypełnienia ZGLOSZENIA uczestnictwa w loterii oraz wrzucenie go do urny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

15. Nad prawidłowym przebiegiem loterii będzie czuwała Komisja, powołana przez Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem.

16. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) zapewnienia uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii,
c) sporządzanie i podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
d) udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru nagród.

17. Komisja działać będzie do czasu przeprowadzenia losowania i odbioru nagród przez uczestników losowania.

G.R.

Zgłoszenie (PDF)

Udostępnij