Umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w Żabnie podpisał radomyski wójt Jan Pyrkosz 3 kwietnia 2023 roku. Inwestycja, kosztująca blisko 7 mln zł, ma być zrealizowana do kwietnia 2024 roku. Koszt zostanie pokryty głównie z dotacji pochodzącej z programu „Polski Ład”.

Planowana budowa sieci sanitarnej obejmie większość terenów Żabna. Będzie to I etap budowy kanalizacji w Żabnie, który zostanie sfinansowany w głównej mierze ze środków Rządowego Programu „Polski Ład”. Na ten cel, wskazany przez wójta i na jego wniosek gmina pozyskała dotację w kwocie 5 mln. zł. Koszt wykonania zadania zostanie pokryty kwotą 2 mln zł ze środków z subwencji rządowej przeznaczonej na inwestycje wodno – kanalizacyjne.

Na realizację inwestycji, w ramach ogłoszonego przetargu, wpłynęły 4 oferty. Wykonawcą zadania została wybrana lokalna firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z umową roboty budowalne mają potrwać do kwietnia przyszłego roku.

Po zakończeniu I etapu budowy kanalizacji, w planie jest skanalizowanie pozostałej, niewielkiej części Żabna. Nastąpi to po pozyskaniu przez gminę dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek o dotację z tego źródła wójt złożył w maju 2022 roku na kwotę 3,2 mln zł.

P.C.