Rok 2022 należał do udanych pod względem inwestycji drogowych w gminie Radomyśl nad Sanem. Ich zakres był bardzo szeroki. Oddano do użytku wiele odnowionych dróg służących mieszkańcom. Wykonano zadania w infrastrukturze drogowej i mostowej o wartości 11,3 mln zł., z czego dotacje stanowiły kwotę 7,6 mln zł.

Wykorzystując środki z pozyskanych przez gminę na wniosek Wójta Jana Pyrkosza dotacji z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, FOGR oraz środków budżetowych gminy zmodernizowano łącznie 5420 m dróg. Jednocześnie w ubiegłym roku wykonano przebudowę mostu na rz. Łukawica w Rzeczycy Okrągłej i kontynuowano budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Radomyślu. W tej miejscowości przeprowadzono także modernizację ul. Legionów wraz z remontem mostu na Sanie w ramach zadań wspólnych z powiatem stalowowolskim, z udziałem finansowym Gminy.

Znaczący udział w realizacji inwestycji drogowych miały pozyskane środki z programu „Polski Ład”. Z dotacji w kwocie 8 mln. złotych, przyznanej promesą w 2021 roku – 2 mln. złotych, zostało przeznaczone na odnowę dróg gminnych i remont mostu na Łukawicy w Rzeczycy Okrągłej, natomiast z budżetu gminy uzupełniono tą dotację kwotą prawie 900 tys. złotych.

Remonty drogowe, których wykonawcą było wyłonione w przetargu PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika przeprowadzono w miejscowościach:

  1. Radomyśl nad Sanem – na ul. Sandomierskiej obejmujący odnowę nawierzchni drogi i przebudowę istniejących chodników na odcinku 295 m,
  2. Wola Rzeczycka - odnowa nawierzchni drogi do przysiółka Turki na długości 525 m,
  3. Rzeczyca Długa – odnowa dwóch odcinków dróg asfaltowych o łącznej długości 336 m,
  4. Chwałowice – odnowa drogi asfaltowej przy „Jarugach” na odcinku 671 m,
  5. Chwałowice - odnowa nawierzchni drogi asfaltowej na „Wygodzie” na długości 618 m.

W Rzeczycy Okrągłej firma zrealizowała przebudowę mostu na Łukawicy wraz z odnową odcinka drogi gminnej.

W ubiegłym roku na terenie gminy przeprowadzone zostały prace remontowe na dwóch odcinkach dróg gminnych, zrealizowanych z pozyskanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych gminy. Wykonany został remont drogi do szkoły w Woli Rzeczyckiej na długości 593 m z poszerzeniem jezdni. Przeprowadzona została także przebudowa drogi wewnętrznej, osiedlowej w Dąbrowie Rzeczyckiej na odcinku 728 m. Koszt tych robót, prowadzonych przez firmę PBI Infrastruktura S. A. z Kraśnika wyniósł 779 tys. złotych, w tym dotacja 460 tys. złotych. Pozostała kwota 319 tys. złotych to środki z budżetu gminy.

W 2022 roku w Radomyślu nad Sanem wykonano, w ramach zadań wspólnych, przebudowę drogi powiatowej – ul. Legionów łączącej drogę wojewódzką z mostem na Sanie na odcinku liczącym 1282 m. W ramach inwestycji prowadzony był również II etap remontu mostu. Wartość zadania ogółem wyniosła 6,67 mln. złotych, a większość tej kwoty to rządowe dofinansowanie - na inwestycję Starostowo Powiatowe w Stalowej Woli pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3,87 mln zł. Gmina Radomyśl partycypowała w kosztach realizacji zadania przeznaczając na ten cel w 2022 roku kwotę 966 tys. zł. Roboty drogowe prowadziło, wybrane przez Powiat w przetargu, Konsorcjum PBI, a remont mostu zrealizowała krakowska firma PIMIN.

Należy ponadto dodać, że w ubiegłym roku zrealizowano modernizację drogi na Osiedlu Słonecznym na pograniczu Radomyśla i Żabna o długości 250 m z dofinasowaniem z FOGR w kwocie 110 tys. złotych. Łączny koszt zadania, wykonanego przez Przedsiębiorstwo „MOLTER” wyniósł 161 tys. zł., a brakujące środki pochodziły z budżetu gminy.

Ze środków budżetowych gminy położono także asfalt na odcinku drogi wewnętrznej biegnącej wokół WDK w Rzeczycy Długiej o długości 122 m. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa, a koszt inwestycji wyniósł blisko 100 tys. złotych.

W 2022 roku kontynuowano budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej na ul. Mickiewicza w Radomyślu nad Sanem. Budowa kolejnych 257 metrów kosztowała 450 tys. zł., sfinansowana przez gminę (250 tys. zł.) i województwo (200 tys. zł.). Wykonawcą zadania była firma „Dąbrowski” z Annopola, wyłoniona w drodze przetargu przez inwestora, którym był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Należy odnotować, że w minionym roku opracowana została dokumentacja projektowa odcinków chodników i ciągów pieszo – rowerowych przy drogach wojewódzkich o łącznej długości 3,5 km. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł gminę 228 tys. zł. W br. ciągi pieszo - rowerowe zostaną wybudowane w Antoniowie na długości 970m i na odcinku Wola Rzeczycka – Dąbrowa Rzeczycka (1018m). Chodnik natomiast powstanie w Chwałowicach na długości 1161m. Uzupełniony będzie także brakujący odcinek ścieżki rowerowej między Dąbrową a Rzeczycą Okrągłą (344m). Koszt tych inwestycji wyniesie prawie 5,2 mln. zł. i będzie sfinansowany z dotacji z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Warto jeszcze poinformować, że aktualnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa budowy kolejnego odcinka chodnika w Antoniowie na długości 932 m od szkoły w tej miejscowości do cmentarza. Projekt będzie kosztował gminę 89 tys. zł.

Inwestycje drogowe należą do grupy zadań najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z infrastruktury drogowej. Dążąc do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych, realizacja zadań z zakresu drogownictwa od wielu już lat jest jednym z priorytetowych obszarów w działalności samorządu gminnego. Efektem tych działań są także ubiegłoroczne inwestycje drogowe, które z pewnością przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

P.C.

Zdjęcia: D.W.

Udostępnij