Rada Powiatu Niżańskiego uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2019 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030. To trzeci z kolei rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych.

Planowane na 2019 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 66.378.452,71 zł, natomiast wydatki w wysokości 75.321.661,71 zł, z czego środki na inwestycje to kwota 19.863.869 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -8.943.209 zł. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota 6.691.072,71 zł.

Starosta niżański Robert Bednarz podkreśla, że budżet przygotowany na 2019 rok ukierunkowany jest na kilka istotnych obszarów, jak inwestycje drogowe, ochrona zdrowia i wsparcie Szpitala Powiatowego, wymiar oświatowy i realizacja czy kontynuacja rozpoczętych inwestycji w tym obszarze. Ponadto ukierunkowany jest również na administrację w obszarze inwestycyjnym (nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego) i rozpoczęcie działań związanych z zagospodarowaniem budynku po byłym Areszcie Śledczym na potrzeby Starostwa oraz realizację Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Starosta zaznacza, że przygotowany budżet uwzględnia oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu zgłoszone przez radnych powiatu lub innych szczebli, gminne władze samorządowe, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Znaczna część oczekiwań zawarta jest w budżecie, pozostałe będą wprowadzane na bieżąco. Przyjęty budżet zakłada realizację zadań na terenie każdej z gmin powiatu niżańskiego oraz daje perspektywę wprowadzania i realizacji dodatkowych zadań. Perspektywa ta wynika głównie z tego, że zaplanowane w projekcie budżetu zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 18 proc., co wynika z konieczności zabezpieczenia pełnej puli środków na realizację zaplanowanych zadań. Pamiętać jednak należy, że w efekcie intensywnego zabiegania o środki zewnętrzne, Powiat przez ostatnie 5 lat nie zaciągał kredytu, co sprawiło, że na koniec 2018 roku zadłużenie wyniosło 2,11 proc., tj. 1.540.000 zł.

– Przy realizacji planowanych działań i przedsięwzięć zamierzamy korzystać w maksymalnym stopniu z możliwości pozyskania środków. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych i jest to bardzo realne, a przede wszystkim korzystne dla samorządu. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z samorządami gminnymi. W poprzedniej kadencji każdy samorząd merytorycznie i finansowo uczestniczył w realizacji zadań. Będziemy nadal realizować nowe lub kontynuować rozpoczęte zadania inwestycyjne we współpracy z samorządami gminnymi – zauważa starosta.

Na zadania zaplanowane do realizacji na drogach powiatowych zostanie przeznaczona kwota 11.956.431 zł. Zadania te obejmują przebudowę dróg powiatowych: Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica; Nr 1077R Rudnik – Kończyce; Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w miejscowości Stary Nart; Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory; Nr 1068R Wólka – Półsieraków oraz w miejscowości Półsieraków; Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem, Rudnik – Kończyce wraz z przebudową przepustu.

W budżecie znalazły się również: rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 m, budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R w miejscowości Krzywdy, utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1052R ul. 1000-lecia w Nisku, budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny-Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku.

W trosce o ochronę zdrowia zaplanowano I etap inwestycji rozbudowy i modernizacji starej części budynku Szpitala Powiatowego w Nisku (modernizacja oddziału wewnętrznego I), zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz opracowanie projektu i dokumentacji technicznej przebudowy starej części budynku Szpitala, a także termomodernizację Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego SPZZOZ w Nisku.

Bardzo ważnym obszarem dla Zarządu Powiatu jest oświata, w związku z tym szkoły prowadzone przez Powiat Niżański będą realizowały liczne projekty edukacyjne, przyczyniające się do zwiększenia ich potencjału. Ponadto zaplanowano remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku.

Tak ambitny projekt budżetu na 2019 rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu, Rada Powiatu Niżańskiego przyjęła 17 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, oraz jednogłośnie 17 głosami za Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2030.

P.N.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Nisku – Debata nad budżetem powiatu niżańskiego na 2019 rok

Udostępnij